Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via Edelsmederij Elize gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Edelsmederij Elize, hierna te noemen Edelsmederij Elize en op alle met Edelsmederij Elize aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Edelsmederij Elize is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Edelsmederij Elize in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Edelsmederij Elize behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Edelsmederij Elize en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Edelsmederij Elize is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Edelsmederij Elize zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Edelsmederij Elize behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Edelsmederij Elize komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Edelsmederij Elize gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Edelsmedeij Elize garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1 Alle door Edelsmederij Elize vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3.3 De sieraden worden aangetekend verzonden, tevens is er de mogelijkheid de sieraden bij mij in de smederij op te halen.
3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.5 Edelsmederij Elize kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Ideal via het bedrijf Mollie.
Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services over op bankrekening: NL10RABO0139039287 t.n.v. RA Koopman.
3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling een week na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

Artikel 4 Levering
4.1 Edelsmederij Elize heeft geen artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. In ieder geval heeft de Klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden indien de levertijd de 30 dagen overschrijdt. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product (standaard collier/ armband) tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.5 Levering geschied via reguliere post via post.nl.
Verzendkosten
Ik verzend uw bestelling aangetekend.
Voor verzending gelden de algemene voorwaarden van tnt post.
Binnen Nederland
Het leveringstarief voor een (aangetekend) pakket is € 8,95 incl. BTW.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Edelsmederij Elize verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Edelsmederij Elize aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld Eventuele retourzendingen aan Edelsmederij Elize zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Vooraf moet hier door de klant contact over opgenomen worden met Edelsmederij Elize

 

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Edelsmederij Elize daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een (1) werkdag na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Edelsmederij Elize de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Edelsmederij Elize te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Dit is niet van toepassing op maatwerk (gepersonaliseerde) sieraden zoals de assieraden, graveersieraden en moedermelksieraden, deze kunnen in overeenstemming worden aangepast maar niet worden geretourneerd.
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Edelsmederij Elize voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Edelsmedrij Elize betaalde.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.

 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Edelsmederij Elize geeft 1 maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, oververhitting en verontreiniging.
Edelsmederij Elize geeft 3 maanden garantie op sluitingen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, oververhitting en verontreiniging.
Edelsmederij Elize is niet aansprakelijk voor verlies van het sieraad.
Houd rekening met kleurverschil, bij het aanleveren van haar, as en moedermelk.
Sieraden waar haar, as of moedermelk in verwerkt is kunnen niet geretourneerd worden.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Edelsmederij Elize.
7.2 Edelsmederij Elize is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Edelsmederij Elize. Edelsmederij Elize is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Edelsmederij Elize, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat Edelsmederij Elize op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief Edelsmederij Elize is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Edelsmederij Elize niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Edelsmederij Elize, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Edelsmederij Elize, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Edelsmederij Elize vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 Edelsmederij Elize neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
10.3 Edelsmederij Elize verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12 Diversen
12.1 Edelsmederij Elize is gevestigd te de Hoeve.
12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Edelsmederij Elize naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
12.3 Wanneer door Edelsmedrij Elize gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Edelsmederij Elize deze Algemene Voorwaarden soepel toepast

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Edelsmederij Elize spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Edelsmederij Elize, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.

© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Edelsmederij Elize.

0
    0
    Je mandje
    Je mandje is leegVerder winkelen?